fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die CrossFit Assen doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.

1.2 De wederpartij van CrossFit Assen wordt aangeduid als het lid.

1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen CrossFit Assen en het lid gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door inschrijving via de website van CrossFit Assen die gelinkt is aan Wodapp.

2.2 CrossFit Assen werkt, tenzij anders overeengekomen, met een 2 wekelijkse automatische incasso via Pay.nl.

2.4 Als het lid minderjarig is, dient het inschrijfformulier door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden ondertekend.

2.3 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twaalf (12) weken of voor tweeënvijftig  (52) weken. In deze periode is het wel mogelijk om de abonnementsvorm te verhogen, maar niet om de abonnementsvorm te verlagen.

3.2 Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 4 (4) weken voor het einde van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

3.3 Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet.

3.4 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand bij maandelijkse incasso en (4) weken bij 2 wekelijkse incasso worden opgezegd.

3.5 Bij wijziging van abonnementsvorm zal de nieuwe abonnementsvorm per ingang van de nieuwe contractmaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. Vanaf deze wijziging gaat een nieuwe contractperiode in van drie (3) maanden of 12 weken en gelden dezelfde regels.

3.6 Bij een opzegging of wijziging van het abonnement dient er op de club een daarvoor bedoeld formulier getekend te worden. De tekendatum geldt als datum van opzegging/wijziging. ( met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, er vind dan dus nog 1 incasso plaats of 2 bij een wekelijks abonnement)

3.7 Als het lid minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger plaats te vinden.

3.8 Bij langdurige afwezigheid van het lid, een periode van minimaal vier (4) aaneengesloten weken, kan het lid CrossFit Assen vragen zijn/haar abonnement tijdelijk stop te zetten (= bevriezen). Dit geschiedt door het invullen van het daarvoor bedoelde formulier en dient minimaal één (1) maand of 4 weken bij 2 wekelijkse incasso van te voren kenbaar te zijn gemaakt (dit kan niet met terugwerkende kracht). Het lid heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging

4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.

4.2 CrossFit Assen heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door CrossFit Assen één maand voorafgaand aan haar leden medegedeeld. Het lid heeft het recht om de overeenkomst binnen vier (4) weken na bekendmaking te ontbinden.

4.3 Als de prijswijziging zoals bedoeld in artikel 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft het lid niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen van het lid

5.1 Het lid dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan CrossFit Assen mede te delen.

5.2 Het lid houdt zich aan de door CrossFit Assen gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door CrossFit Assen aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door het lid geeft CrossFit Assen het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

6.1 Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft het lid toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. ( SEPA-verklaring)

6.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt het lid een digitale/schriftelijke herinnering. Achterstand kan alleen worden voldaan door middel van een eenmalige betaling via Ideal.

6.3 Als het lidmaatschapsgeld op de laatste dag van de lopende maand niet is geïncasseerd, is het lid rente aan Spier Assen verschuldigd. De rente bedraagt 1,5% per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

6.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is CrossFit Assen bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.

6.5 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan CrossFit Assen verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. CrossFit Assen heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.

6.6 CrossFit Assen heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

6.7 Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden fitnessactiviteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door CrossFit Assen ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij CrossFit Assen te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van CrossFit Assen.

6.8 CrossFit Assen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Het lid is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

7.2 CrossFit Assen is slechts aansprakelijk voor schade die het lid lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan CrossFit Assen toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van CrossFit Assen is beperkt tot het bedrag waarvoor CrossFit Assen aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.

7.3 CrossFit Assen is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover CrossFit Assen maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Verder wordt iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel uitgesloten. Het lid zal CrossFit Assen en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

7.4 Het lid is tegenover CrossFit Assen aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.

Artikel 8 Klachten

8.1 Het lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan CrossFit Assen kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten terzake verliest.

Artikel 9 Wanprestatie en overmacht

9.1 Het lid is bekend met de huisregels die gelden voor CrossFit Assen en dienst zich akkoord te verklaren met deze regels door op het inschrijfformulier de akkoordverklaringen aan te kruisen en het formulier te ondertekenen. Het lid is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met CrossFit Assen  de overeenkomstig de huisregels te gedragen.

9.2 Bij misdraging van het lid of een ander lid van CrossFit Assen , waaronder het overtreden van de huisregels, is de leiding  bevoegd het lid c.q. de desbetreffende persoon  te verwijderen en diens verbintenis met CrossFit Assen eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 10 Lessen

10.1 De abonnementsvormen van CrossFit Assen  zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.2 CrossFit Assen  behoudt zich het recht voor om haar openingstijden te wijzigen.

10.3 De lessen van CrossFit Assen  zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste rooster zal bekend worden gemaakt via e-mail en zal in de box opgehangen worden. Er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.4 CrossFit Assen behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of te annuleren in verband met een naar het oordeel van CrossFit Assen te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Assen te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.4 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van CrossFit Assen zal CrossFit Assen geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 11 Voorwaarden speciale tarieven

11.1 Personal Training: Wanneer het lid niet in staat is om te komen trainen dan dient hij/zij zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch af te melden. Indien het lid zich niet op tijd afmeldt zal de training in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Persoonsgegevens Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: CrossFit Assen

Website: https://www.crossfitassen.com

Inschrijfnummer KvK: 62498606

BTW-nummer: NL002157022B67

  1. CrossFit Assen verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
  2. De persoonsgegevens worden opgenomen in het ledenadministratiesysteem van Wodapp, waarin alle deelnemers van CrossFit Assen zijn opgenomen. CrossFit Assen gaat vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
  3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Assen te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Assen kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.
  4. CrossFit Assen werkt samen met 2 partners m.b.t. een goede bedrijfsvoering die uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit zijn Wodapp voor de ledenadministratie en Tribus voor de financiële administratie.